การจัดส่งสินค้า


ประเภทสินค้า วิธีการจัดส่ง ระยะเวลาการจัดส่ง
Software License Product key ส่งผ่าน E-mail ส่วนใบ Certificate จะจัดส่งให้ทาง ไปรษณีย์ ภายใน 3 ชม.
Hardware (ขนาดเล็ก) บริษัทขนส่ง 1-3 วันทำการ
Hardware (ขนาดกลาง) บริษัทขนส่ง 1-3 วันทำการ
Hardware (ขนาดใหญ่) บริษัทขนส่ง 1-3 วันทำการ
Hardware ( Buy order) บริษัทขนส่ง 30 วันทำการ
หมายเหตุ
  • ในกรณีที่สินค้าคงคลังหมด จะสามารถจัดส่งสินค้าได้ภายใน 30 วันทำการ